Tillbaka till projekt
  • Bostäder
  • Kontor
  • Översikt

Masthuggskajen, Göteborg

Masthuggskajen, Göteborg

Utbyggnaden av den konstgjorda halvön vid Masthuggskajen i Göteborg

Nu fortsätter projektering för utbyggnad av halvön med planerad byggstart 2021. På den konstgjorda halvön vid Masthuggskajen ska byggas två bostadskvarter samt två kontorshus varav det ena blir 24 våningar. Sedan 2017 har Optima Engineering i samarbete med Bohusgeo och Norconsult utrett risker, möjligheter och tekniska lösningar för grundläggning av utbyggnaden på uppdrag av Stena Fastigheter och Riksbyggen i nära samarbete med Älvstranden och övriga konsortiet. Detta arbete fortsätter nu.

Optima och Bohusgeo ser fram emot det fortsatta uppdraget med att ta fram förfrågningsunderlag för Stena och Riksbyggen vad gäller de två bostadskvarteren längst ut på den konstgjorda halvön vid Masthuggskajen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Integra och Norconsult, konstruktör respektive geotekniker för grannhusen på halvön och Cowi, som ansvarar för kajer och allmän platsmark, samt Älvstranden och konsortiet i övrigt.

Utbyggnaden av Masthuggskajen är mycket komplex och utmanande då lerdjupen är stora och varierar mellan 40–110 meter. Kompletterande geotekniska undersökningar har utförts av Bohusgeo och Norconsult. De prover som har tagits på leran ner till 95 m djup visar att leran är sättningskänslig. Vattendjupen i området är ca 5–8 meter och byggnaderna bör därför, mot bakgrund av sättningsproblematiken, grundläggas på älvbotten. Med det ”deplacement” byggnaderna då får kommer de till viss del att ”flyta”, vilket gör att behovet av pålar minskar och framförallt minimeras framtida sättningar för byggnader och området i övrigt. Fortsatta utredningar kommer visa hur arbetena ska utföras så att utbyggnaden av halvön i sin helhet kan ske på ett optimalt och hållbart sätt utan kostnadsdrivande suboptimeringar.

Optima och Bohusgeo har ett nära och kreativt samarbete vad gäller konstruktion av byggnader och grundläggning i djupa lerlager i centrala Göteborg. Samarbetet har över tid bland annat resulterat i utbyggnaden av flera kvarter i Lindholmshamnen, Chalmers Kuggen på Lindholmen, bostadskvarter på Kvillebäcken och på Västra Eriksberg. Samverkan mellan konstruktör och geotekniker har gett ökad kompetens och insikter om svårigheter, risker och möjligheter att grundlägga i djupa lerlager med pågående sättningar på grund av stora uppfyllnader under de senaste 100–200 åren. Med nytänkande och innovativa lösningar för pålgrundläggning – där samverkan mellan byggnader och undergrund samt påverkan från omgivande byggnader och anläggningar beaktas – kommer Optima och Bohusgeo att bidra till över tid hållbara och tekniska och totalekonomiska lösningar för hela utbyggnaden av halvön vid Masthuggskajen.

Om Masthuggskajen:

Den konstgjorda halvön är en del av den stora utbyggnaden som kommer att göras i Masthuggsområdet. Här ska byggas bostäder, förskolor, kontor, hotell, restauranger och lokaler för kulturverksamhet.

Tillbaka till projekt